Homepage | Werk/Stage | Bedrijven | Tarieven
 Zoeken | Mijn CV | Mijn Zoekopdracht | Print | Terug | Log in

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen jou en carrieremotor (hierna: carrieremotor), met betrekking tot het gebruik van de diensten (de 'Services') van carrieremotor en het gebruik van de website www.carrieremotor.nl. carrieremotor is een handelsnaam, merknaam en domeinnamen van Zandloper de Verbinding te utrecht

Middels het aanvinkvlakje bevestig je dat je deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en worden de Algemene Voorwaarden door jou als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd. Indien je niet accoord gaat met deze Algemene Voorwaarden bent je niet gerechtigd de Sites en de Services te gebruiken.

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: a. Contactgegevens: de naam- en adresgegevens en overige contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mail adres) van Studenten dan wel van Werkgevers. b. CV: je eigen curriculum vitae dat je door middel van een op de Sites aangegeven elektronisch CV-formulier kunt invullen en op de Sites kunt plaatsen. Een op carrieremotor geplaatst CV kan eveneens, met enige op de Site aangegeven vereiste uitbreidingen en/of aanpassingen, op de een andere Site worden geplaatst door de Student en vice versa. c. Functie: een (eerste) baan, beschikbaar binnen de organisatie van de Werkgever, zijnde een Vacature/Bijbaan/stageplaats/afstudeeropdracht en waarvoor carrieremotor in Opdracht van de Werkgever een geschikte kandidaat dient te vinden. d. Match: het op basis van jouw profiel en/of cv en een Vacature/Bijbaan/stageplaats/afstudeeropdracht van een Werkgever totstandkomen van overeenstemming tussen jou en de Werkgever met betrekking tot het uitoefenen van de Vacature door jou. De wijze waarop de overeenstemming tot stand komt (mondeling, schriftelijk of via elektronisch dataverkeer) is daarvoor niet relevant. e. De Sites: de websites carrieremotor.nl Welke in deze voorwaarden wordt bedoeld, wordt deze met de naam aangeduid. f. Stage/afstudeeropdracht: een op de Site www.carrieremotor.nl aangemelde mogelijkheid binnen de organisatie van de Werkgever, niet te kwalificeren als een (eerste) baan na afstuderen of als bijbaan tijdens de studie. g. Student: iedere persoon ingeschreven als student aan een erkende MBO, HBO of WO opleiding in Nederland en die zich heeft aangemeldt bij de Site. h. nvtp. i. Vacature/bijbaan: een op de Site carrieremotor aangemelde (eenmalige) werkzaamheid, doorgaans voor een bepaalde termijn, binnen de organisatie van een Werkgever. Een Vacature kan op part time of full-time basis zijn, op afroep- of invalsbasis, of free-lance. De Vacature is niet te kwalificeren als een (eerste) baan voor de Student, na afstuderen of afbreken van de studie. Binnen één Vacature kan een oproep worden gedaan naar meerdere Studenten. k. Werkgever: persoon of organisatie die ten behoeve van het vinden van een Student voor een Vacature binnen zijn eigen organisatie de CV/Studentenprofielendatabase raadpleegt en/of de Vacature vervolgens aanmeldt via de Site. Artikel 2. Voorwaarden en overeenkomst Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor arbeidsbemiddeling en advisering tussen carrieremotor en studenten. Een overeenkomst met carrieremotor komt tot stand door bevestiging (via de Site dan wel via e-mail) door carrieremotor van de ontvangst van de aanmelding van de Deelnemer via de Site. Artikel 3. Plaatsing CV Jij als Student draagt na aanmelding zorg voor de plaatsing van jouw CV op één of beide Site door middel van de invulling en verzending van de daartoe op de Site aangegeven elektronische formulieren. Indien je op één van de Site reeds een CV hebt ingegeven, zal dit eveneens door jou gebruikt kunnen worden voor plaatsing op de andere Site, indien je ingelogd bent. Je bent en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor de juiste en volledige opgave van je CV op de Site en het up-to-date houden daarvan bij opname in onze CV-database. De aldus door jou opgegeven data worden door carrieremotor niet zelfstandig aangepast. Wel houdt carrieremotor zich het recht voor om CV's te weigeren of deze te verwijderen indien wij op gegronde redenen hebben om deze als onvolledig, incorrect dan wel onethisch of ontoepasselijk te beschouwen. Weigering of verwijdering kan geschieden door ons zonder nadere opgave van redenen en per direct. Artikel 4. Bijhouden van je gegevens en geheimhouden van je toegangsgegevens Per Site kun je je eigen gegevens (o.a. CV, lopende sollicitaties, ontvangen uitnodigingen van Werkgevers) on-line bekijken en bijhouden. Daartoe kies je bij je aanmelding een eigen, persoonlijk password. Je opgegeven e-mailadres geldt als je gebruikersnummer . Het gebruik van je gebruikersnummer in combinatie met je password legitimeert jou als rechtmatig gebruiker jegens carrieremotor en geeft toegang tot de Site onder jouw naam, tot jouw gegevens en/of tot het verzenden van aanvragen in jouw naam. Je bent zelf verantwoordelijk voor zorgvuldige bewaring en geheimhouding van je password,carrieremotor is dat niet! Zorg ervoor dat deze gegevens niet in handen komen van onbevoegde personen. Indien dat toch het geval is, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan carrieremotor. Indien carrieremotor ontdekt of indien wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat ongeautoriseerde derden gebruik (kunnen) maken van de diensten van carrieremotor en/of toegang hebben tot de Site door gebruikmaking van jouw toegangsgegevens, is het ons toegestaan zo spoedig mogelijk actie te ondernemen en de toegang door middel van deze toegangsgegevens te blokkeren, zonder voorafgaande melding. Wij zullen je daarna, op jouw verzoek, nieuwe toegangsgegevens verstrekken, mits wij redelijkerwijze geen reden hebben om aan te nemen dat het ongeautoriseerd gebruik te wijten was aan een gedraging of tekortkoming van jou. Artikel 5. Sollicitatiespelregels 5.1 Solliciteren Je kunt als aangemelde Student reageren op de door Werkgevers geplaatste Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten. De Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten zijn voor jou geanonimiseerd doorzoekbaar. Pas als je via de Site hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn in een aangeboden Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten door te solliciteren via de Site en je sollicitatie geaccepteerd is door het bedrijf, ontvang je meer Contactgegevens van het Bedrijf. Je dient je bij het gebruik maken van de Site wel aan de volgende sollicatiespelregels te houden: Je mag op elke Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten solliciteren, maar je bent gehouden dit slechts eenmalig te doen, tenzij: - het een terugkomende of permanente Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten is en je niet eerder was afgewezen voor deze Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten of: - je vorige sollicitatie op dezelfde Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten langer geleden is dan 2 weken, en je niet eerder was afgewezen voor deze Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten, of: - je vorige sollicitatie op dezelfdeVacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten langer geleden is dan 2 maanden. Verder mag je op maximaal 10 Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten tegelijkertijd solliciteren. Indien je meerdere malen op dezelfde Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten solliciteert zonder dat je aan de bovenstaande criteria voldoet of indien je op meer dan 10 Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten tegelijkertijd solliciteert, behoudt carrieremotor zich het recht voor je CV op "niet beschikbaar" te zetten, dan wel je gegevens uit ons bestand te verwijderen. Wij zenden je Contactgegevens naar de Werkgever, indien deze op jouw sollicitatie aan ons meldt, dat hij in jou geïnteresseerd is. De Werkgever zal dan vervolgens contact met je opnemen(via email)voor een afspraak ten behoeve van het bereiken van een Match. 5.2 Uitnodiging door de Werkgever Een Werkgever kan via de Site onze database met geanonimiseerde CVs van Studenten bekijken, ten behoeve van het vervullen van Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten in zijn organisatie. Geanonimiseerd houdt in, dat de Contactgegevens niet worden weergegeven bij doorzoeken van de databases. Indien de Werkgever geïnteresseerd is in jou als Student kan hij (mits zijn Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten op de betreffende Site is aangemeld) dit elektronisch of anderszins kenbaar maken aan ons. Wij zenden dan per e-mail een uitnodiging aan jou om te solliciteren bij de Werkgever, met (de vindplaats van zijn) Bedrijfsprofiel en Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten gegevens. Als je vervolgens aangeeft aan ons geïnteresseerd te zijn in een sollicitatie, zenden wij je Contactgegevens naar de Werkgever en ontvang jij zijn contactgegevens. De Werkgever zal contact met je opnemen voor een afspraak, ten behoeve van het bereiken van een Match. NOG NIET VAN KRACHTNa het ontvangen van een uitnodiging tot sollicitatie bij een Werkgever via ons ben je verplicht om uiterlijk binnen 5 werkdagen te reageren naar ons. Indien je verzuimt binnen de hierboven gestelde termijn te reageren, behoudt carrieremotor zich het recht voor je CV op "niet beschikbaar" te zetten dan wel je gegevens uit ons bestand te verwijderen. 5.3 Uitnodiging door carrieremotor NOG NIET VAN KRACHTIn sommige gevallen ontvangt carrieremotor van Werkgevers opdracht om een Student te vinden bij een Vacature van de Werkgever. carrieremotor neemt dan contact op met geschikte Studenten. Indien je geïnteresseerd bent, stuurt carrieremotor je CV naar de betreffende Werkgever. Indien de Werkgever geïnteresseerd is, ontvangt hij van ons ook je Contactgegevens en neemt hij contact met je op om een Match te bereiken. Je bent dan verplicht om uiterlijk binnen 5 werkdagen te reageren hierop. Indien je verzuimt binnen de hierboven gestelde termijn te reageren, behoudt carrieremotor zich het recht voor je CV op "niet beschikbaar" te zetten dan wel je gegevens uit ons bestand te verwijderen. 5.4 Gebruik Contactgegevens en andere gegevens Contactgegevens en de andere gegevens die via de Site worden ingezien en/of op andere wijze van ons worden verkregen, mogen door Studenten en Werkgevers uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze van ons worden verkregen: het totstandbrengen van een Match met betrekking tot een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de Contactgegevens en de overige informatie en gegevens over Studenten, Werkgevers en Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten, voor andere doeleinden te gebruiken. 5.5 NOG NIET VAN KRACHTDe Match bij een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten Indien in geval van een sollicitatie op een Vacature er naar aanleiding van het directe contact tussen jou en de Werkgever beide partijen besluiten dat er sprake is van een Match en je de Vacature daadwerkelijk gaat vervullen zijn zowel jij als de Werkgever verplicht dit binnen 2 werkdagen per e-mail of telefonisch aan carrieremotor te melden. 5.6 NOG NIET VAN KRACHTGeen Match bij een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten . Ook indien er in geval van een sollicitatie op een Vacature naar aanleiding van het directe contact tussen jou en de Werkgever om welke reden dan ook helaas géén Match totstandkomt en de Vacature dus niet door jou vervult zal worden, ben je gehouden dit binnen 2 werkdagen per e-mail of telefonisch aan carrieremotor te melden. 5.7 Geen kosten Voor Studenten zijn er geen kosten verbonden aan het solliciteren via de Site (behalve je eventuele eigen kosten voor het gebruik van mail, internet en telefoon). Artikel 6. Uitvoering Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten 6.1 Geen detacherings/uitzendrelatie carrieremotor treedt niet op als uitzendorganisatie, tenzij wij met de Werkgever daartoe afspraken hebben gemaakt. Indien wij (of een derde-uitzendorganisatie) niet als uitzendorganisatie optreden namens de Werkgever, dien je nadat een Match tot stand is gekomen en je een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten bij een Werkgever gaat vervullen, zelf afspraken met de Werkgever over je werkuitvoering, werktijden, betaling en je contract met de Werkgever. De Werkgever is ook verantwoordelijk voor eventuele afdracht van je sociale premies, voor een veilige werkomgeving en voor het nakomen van alle andere wettelijke verplichtingen die op hem rusten uit hoofde van zijn werkgeverschap. Indien je de Vacature op basis van een free-lance overeenkomst met de Werkgever zult uitvoeren, ben je zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de wettelijke (fiscale en verzekeringstechnische) verplichtingen die op je rusten in het kader van het free-lance uitvoeren van werkzaamheden voor derden. 6.2 Uitzendrelatie met derde op verzoek van de Werkgever Het kan voorkomen, dat een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten op verzoek van een Werkgever op detacherings/uitzendbasis wordt aangeboden via de Site, of dat de Werkgever aangeeft, dat hij de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten op detacherings/uitzendbasis wil laten vervullen. Door te solliciteren op een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten die op detacherings/uitzendbasis is, geef je automatisch je akkoord om voor de Werkgever te werken op basis van detachering of uitzending door een derde-uitzendorganisatie. Indien de Werkgever voor of na de Match alsnog aangeeft, dat de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten op uitzendbasis dient te worden vervuld, dient hij daarvoor dan je instemming te vragen. Carrieremotor zal dan optreden als detacherings/uitzendorganisatie. Indien de Werkgever een derde-uitzendorganisatie wenst in te schakelen, heeft carrieremotor dan wel de Werkgever het recht jouw Contactgegevens en overige gegevens, na totstandkoming van de Match, door te geven aan een derde-uitzendorganisatie. Deze derde-uitzendorganisatie zal dan zorgdragen voor de detacherings/uitzendovereenkomst en daartoe contact met jou en de Werkgever opnemen. Je komt dan in dienst van de betreffende derde-uitzendorganisatie voor de uitoefening van de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten. Carrieremotor heeft in deze geen verdere verantwoordelijkheid. 6.3 Nakomen van de afspraken Alle partijen zijn uiteraard gebonden aan de afspraken die er worden gemaakt. Indien je, nadat de Match tot stand is gekomen, niet kan voldoen aan één of meerdere van de gemaakte afspraken, dien je je wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien je de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten, nadat je afspraken hebt gemaakt met ons of met de Werkgever, toch niet wenst te vervullen dien je dat eveneens zelf zo spoedig mogelijk te melden aan je wederpartij. Ook dien je carrieremotor hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen, onder opgave van de reden. Artikel 7. Na de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten Na beëindiging van de tijdens de Match gemaakte afspraken tussen jou (, carrieremotor als uitzendorganisatie of de eventuele derde-uitzendorganisatie) en de Werkgever en je werkzaamheden in het kader van de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten staat het je vrij nieuwe afspraken te maken met de Werkgever (en/of carrieremotor/de derde-uitzendorganisatie) zonder daartoe opnieuw gebruik te behoeven maken van de Site. Een uitzondering hierop is alleen de situatie, waarin je via de Site opnieuw een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten zou zoeken, die (al dan niet toevallig) weer afkomstig is van dezelfde Werkgever. Hiervoor gelden dan dezelfde afspraken als voor een eerste sollicitatieprocedure, zoals hierboven beschreven. Artikel 8. Gebruik van je gegevens door carrieremotor Uiteraard vinden we het belangrijk, dat je weet wat er allemaal gebeurt met de door jou op de Site ingevoerde gegevens. Daartoe staat informatie omtrent het gebruik van je gegevens door carrieremotor weergegeven op de Site in de vorm van ons Privacy Statement. Je kunt ons Privacy Statement bereiken via deze link. (LINK MAKEN). In ons Privacy statement is ook de mogelijkheid tot opt-out en het opvragen van gegevens aangegeven. Het Privacy Statement maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Artikel 9. Ongeautoriseerd gebruik van de Services en de Site Evenzogoed als wij ons ten opzichte van jou behoorlijk dienen te gedragen, dien ook jij je als een 'goed gebruiker' van de diensten van carrieremotor en de Site op te stellen. Dit houdt onder meer in, dat je je onthoudt van het ongeautoriseerd (laten) gebruiken van de Site en/of de diensten van carrieremotorn. Meer specifiek betekent dit: · dat je geen informatie op onze Site zult achterlaten die in strijd is met de wet, de goede zeden en de maatschappelijke zorgvuldigheid; · dat je geen gegevens omtrent jezelf verstrekt die niet juist zijn; · dat je geen informatie op de Site achter laat die inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van derden; · dat je de Site niet gebruikt om virussen te verspreiden of te laten verspreiden; · dat je de Site niet zodanig gebruikt, dat het gebruik ervan voor derden wordt verstoord; · dat je je onthoudt van het hacken en/of het zich op enige andere wijze van ongeautoriseerde toegang verschaffen tot (en/of manipuleren van) database van carrieremotor, gegevens van anderen en/of door middel van de Site tot andere computers en netwerken gekoppeld aan het Internet; · dat je je Toegangsgegevens zorgvuldig geheim houdt en niet aan anderen verstrekt, opdat derden zich toegang kunnen verschaffen, en eventueel één van bovenstaande gedragingen zouden kunnen uitvoeren. Indien je handelt in strijd met het bovenstaande, behouden wij ons het recht voor onze overeenkomst met jou per direct en zonder nadere ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst te ontbinden en je toegang tot de Services en de Site te blokkeren. Dit recht laat onze eventuele andere rechten onverlet. Artikel 10. De Disclaimer. Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Dat kunnen wij, met name vanuit onze functie als facilitator voor bemiddeling, helaas niet beïnvloeden of voorkomen. Carrieremotor kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld door een Student of Werkgever voor het afzien van een gemaakte Match door de wederpartij en het niet of niet volledig nakomen door de wederpartij van een Match en/of van gemaakte afspraken tussen Student en Werkgever en/of een eventuele derde-uitzendorganisatie. De Werkgever (of de derde-uitzendorganisatie, indien toepasselijk) is verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen die op hem (haar) rusten uit hoofde van het werkgeverschap, carrieremotor heeft daarin geen verantwoordelijkheid, noch enige aansprakelijkheid, tenzij carrieremotor optreedt als uitzendorganisatie. Ook heeft carrieremotor geen verantwoordelijkheid en sluit zij alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van de inhoud, juistheid, volledigheid of tijdigheid van bedrijfsprofielen/presentaties, Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten, CV's, of enige andere door Studenten of Werkgevers geplaatste of verstrekte informatie, noch ten aanzien van de identiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van Studenten en Werkgevers die zich via carrieremotor.nl profileren. carrieremotor is niet aansprakelijk indien misbruik wordt gemaakt van jouw persoonlijke password voor het bijhouden van je gegevens op de Site en voor gebruikmaking van de Site en van de Services. Je dient carrieremotor te vrijwaren tegen eventuele aansprakelijkstellingen door derden in verband met onrechtmatige toegang tot de Site en (via de Site) tot andere websites met gebruikmaking van je eigen gebruiksnummer en password. Ook is carrieremotor niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van een Student door een Werkgever, of andersom ten gevolge van een onjuiste selectie van een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten /Werkgever door een Student. Carrieremotor is dus ook niet gehouden tot het aanleveren van een vervangende Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten, indien een Werkgever en/of een eventuele derde-uitzendorganisatie zijn/haar taak niet of onvoldoende vervult of zich niet of onvoldoende aan de met de Student gemaakte afspraken houdt. Carrieremotor is ook niet aansprakelijk indien wij (al dan niet op grond van onjuiste informatie) besluiten om een CV te weigeren of te verwijderen of om deze op "niet beschikbaar" te zetten, noch indien wij je de toegang blokkeren tot de Site op basis van het in deze Voorwaarden gestelde omtrent ongeautoriseerd gebruik. Uiteraard horen wij wel graag van je, indien je van mening bent dat wij dit niet terecht hebben gedaan. Carrieremotor besteedt grote zorg aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en andere gegevens, op de wijze zoals weergegeven in het Privacy Statement op onze Site en in overeenstemming met geldende Nederlandse privacywetgeving. Voor het onjuist of onrechtmatig gebruik door derden, die voor de door carrieremotor aangegeven doeleinden gegevens rechtmatig via de Sites inzien of rechtmatig gegevens van carrieremotor ontvangen, kunnen wij echter helaas niet instaan. Daarvoor sluiten wij onze aansprakelijkheid geheel uit, voor zover toelaatbaar conform geldende (privacy)wetgeving. Tenslotte is carrieremotor niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van buitengebruikstelling of storing van de Site of faciliteiten van jouw of onze internetprovider(s) en/of telecommunicatie-aanbieder(s). Indien in een gerechtelijke procedure mocht worden vastgesteld, dat wij toch aansprakelijkheid dienen te dragen, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade terzake van het schadegeval, met een maximum van Euro 350,- per schadegeval. Alle uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden slechts voor zover er geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van carrieremotor en/of haar leidinggevend personeel, danwel in de gevallen waarin uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet mogelijk is op grond van een wettelijke bepaling. Artikel 11. Elektronisch dataverkeer Voor het gebruik van Carrieremotor houdt je je gegevens online bij via de Site en communiceer je meestal elektronisch met carrieremotor, maar ook met Werkgevers en de eventuele Uitzendorganisatie. Je verzendt, ontvangt en houdt je gegevens bij via de Site of via e-mail. Bij deze erkennen wij, alsmede ook jij, dat aldus via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie als dwingend bewijs geldt van de totstandkoming en/of de inhoud van dergelijke afspraken in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is. In geval van conflict tussen de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van een door de Werkgever of een Student verzonden elektronisch bericht of van via de Site aangegeven informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door carrieremotor ontvangen bericht of van via de Site ontvangen informatie, geldt het bericht of de informatie zoals het is opgenomen in de administratie en/of de elektronisch databases van carrieremotor als dwingend bewijs, tot op tegenbewijs van degene, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is. Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten Alle auteursrechten, merkenrechten, handelsnamen, databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op software, de Site, de Services, de informatie op de Site (met uitzondering van het eventuele auteursrecht op de inhoud van je eigen CV, waarvoor je carrieremotor bij deze een voortdurend, niet-exclusief gebruiksrecht verstrekt) komen uitsluitend toe aan carrieremotor en/of haar licentiegevers. Artikel 13. Strekking voorwaarden Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn. Artikel 14. Duur van de overeenkomst, aanpassing De overeenkomst tussen jou en carrieremotor wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging is altijd mogelijk, zowel voor jou als voor carrieremotor, met een inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, tenzij je opzegt binnen zeven werkdagen na totstandkoming van onze overeenkomst. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de toegang tot je gegevens via de Site worden opgeheven. carrieremotor is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen we aan je bekend maken via de Site of via e-mail, minimaal 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, ben je gerechtigd binnen deze 30 dagen dat aan ons te laten weten (door middel van e-mail of schriftelijk), in welk geval je daarbij het recht hebt de overeenkomst met ons per direct op te zeggen. Artikel 15. Recht- en Forumkeuze De overeenkomst tussen jou en carrieremotor wordt beheerst door Nederlands recht. Mochten er uit of samenhangend met de overeenkomst tussen jou en carrieremotor voor het gebruik van de diensten van Carrieremotor de Site geschillen voortkomen, dan zullen jij en carrieremotor in eerste instantie onderling overleggen alvorens eventueel derden in te schakelen. In tweede aanleg worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam. Deze regeling laat overigens onverlet het recht van jou en van carrieremotor om een beslissing te vragen in Kort Geding in geval van een spoedeisend belang.

  
© MKB carrieremotor 2001 | disclaimer